ΘΕΛΗΜΑ Unclassified Documents of Thelema

4 Liber ABA (Magick)
15 Ecclesiæ Gnosticæ Catholicæ Canon Missæ
28 Liber צ ב א vel Νικη sub figura XXVIII, The Fountain of Hyacinth
31 Liber XXXI - Being a part of the diary of Frater O.I.V.V.I.O …
46 The Key of the Mysteries
49 Shih Yi Chien
49 The Collected Writings of Jack Parsons
51 The Lost Continent
52 Manifesto of the OTO
53 The Stone of the Philosophers
60 The Ab-ul-Diz Working
73 The Urn
77 Liber OZ
81 The Butterfly Net
81 The Tao Teh King
93 Liber צ ב א vel Νικη sub figura XCIII, The Fountain of Hyacinth
97 Soror Achitha’s Vision - The Amalantrah Working
120 Liber Samekh Theurgia Goetia Summæ, Congressus cum Dæmone
124 Of Eden and the Sacred Oak
132 Liber Apotheosis
151 Liber QNA vel Namen Dei sub figurâ CLI
157 The Tao Teh Ching
161 Concerning the Law of Thelema
194 An Intimation with Reference to the Constitution of the Order
207 A Syllabus of the Official Instructions of the A∴A∴
216 The Ye King
265 The Structure of the Mind
305 The Herb Dangerous
325 The Bartzabel Working
341 Liber HHH
343 Amrita, The Elixir of Life
365 The Preliminary Invocation of the Goetia
397 Konx Om Pax
414 De Arte Magica Secundum ritum Gradus Nonæ O.T.O. Baphometi Epistola anno belli universalis ne perdat arcanum scripta
441 Ameth
550 Tannhäuser
570 Liber DCCCXIII vel Ararita
633 De Thaumaturgia
666 The Beast
700 Liber Vesta vel פרכח sub figurâ DCC
808 Liber Serpentis Nehushtan
850 The Rites of Eleusis
888 Jesus - A complete study of the origins of Christianity
934 The Cactus
1139 The Utterance of the Pythoness
1151 Liber MCLI
1264 The Greek Qabalah

Read about the course of study which includes these documents
A Syllabus of the Official Instructions of A∴ A∴ Hitherto Published
Curriculum of A∴ A∴ in Appendix I of ABA

Study further the system in which these documents participate in
Magick Without Tears
Magick in Theory and Practice

And there is much more available at The Libri of Aleister Crowley

These libri appear in several published works, including
equinox-iiiix.jpg


Thelema

If you have found this material useful or enlightening, you may also be interested in

Trademark

Ordo Templi Orientis, O.T.O., and the O.T.O. Lamen design are registered trademarks of Ordo Templi Orientis.

Copyright

All copyrights on Aleister Crowley material are held by Ordo Templi Orientis. This site is not an official O.T.O. website, and is neither sponsored by nor controlled by Ordo Templi Orientis.

The text of this Aleister Crowley material is made available here only for personal and non-commercial use. This material is provided here in a convenient searchable form as a study resource for those seekers looking for it in their research. For any commercial use, please contact Ordo Templi Orientis.

Limited License

For those Aleister Crowley materials that are not public domain, fair use, or that were provided by O.T.O. freely for download; some variation on the following limited license is probably relevant for authorizing personal and research use.

*************************************************************************
Copyright (c) Ordo Templi Orientis

O.T.O.
P.O.Box 430
Fairfax, CA  94930
USA

(415) 454-5176 ----  messages only.

LIMITED LICENSE Except for notations added to the history of modification, the 
text on this diskette down to the next row of asterisks must accompany all 
copies made of this file.  In particular, this paragraph and the copyright 
notice are not to be deleted or changed on any copies or print-outs of this 
file.  With these provisos, anyone may copy this file for personal use or 
research.  Copies may be made for others at reasonable cost of copying and 
mailing only, no additional charges may be added.

*************************************************************************