Raava

Hermetic Library Anthology Artist Raava

Follow via
YouTube
Facebook

Hudební skupina Raava se zaměřuje na autorskou hudbu v duchu evropských předkřesťanských tra. Česká pohanská kapela Raava hrající současnou hudbu na historické nástroje vydala své debutové album Hagazussa.

Hudební skupinu Raava tvoří čtyři čeští hudebníci hrající na historické hudební nástroje. Šalmaje, dudy, zvířecí kosti jako perkuse i flétny, niněra, cistra, šamanské bubny, davul či trumšajt. Tyto a další nezvyklé nástroje dávají hudbě Raavy neobvyklý sound a zvláštní hloubku. Inspiraci čerpá z šamanismu, germánské a keltské tradice či ze soudobých čarodějnických obřadů a Vlčího kultu.

Neskládáme pohádkové texty plné koloušků a lesních tůněk. Zpíváme o skutečných rituálech a obřadech, které provádíme všichni společně i každý zvlášť. Všichni členové Raavy jsou aktivní v současném evropském čarodějnickém a novopohanském hnutí.

Raavu tvoří:
Kamila Ramune Bártová - flétny, dudy, šalmaje; autorka textů a hudby. Aktivní wiccanka, hermetička a členka Vlčího kultu.
Kateřina Fauho Bímová - niněra, trumšajt, perkuse; autorka textů a hudby. Vyznavačka germánské tradice, magie run a Seidu.
Antonín Zodiac Kříž - cistra; autor hudby. Pohan germánské a severské cesty.
Nikola Nikki Vrbová - bubny; autorka textů a hudby. Průzkumnice starého světa Keltů, bytostí z jiných světů a exopolitiky.

The Raava music group focuses on original music in the spirit of European pre-Christian tracks. The Czech pagan band Raava, playing contemporary music on historical instruments, released their debut album Hagazussa.

The Raava music group consists of four Czech musicians playing historical musical instruments. Shalmai, bagpipes, animal bones such as percussion and flutes, niner, cister, shaman drums, davul or trumpet. These and other unusual instruments give Raava's music an unusual sound and special depth. He draws inspiration from shamanism, Germanic and Celtic traditions or from contemporary witch rites and the Wolf Cult.

We do not compose fairy-tale lyrics full of fawns and forest pools. We sing about real rituals and ceremonies, which we all perform together and separately. All members of Raava are active in the current European witchcraft and neo-pagan movement.

Raava consists of:
Kamila Ramune Bártová - flutes, bagpipes, snare drums; author of lyrics and music. Active Wiccan, hermetic and member of the Wolf Cult.
Kateřina Fauho Bímová - niner, trumpet, percussion; author of lyrics and music. A follower of the Germanic tradition, the magic of the runes and the Seid.
Antonín Zodiac Cross - cistra; author of music. Pagan Germanic and Nordic routes.
Nikola Nikki Vrbová - drums; author of lyrics and music. An explorer of the old world of the Celts, beings from other worlds and exopolitics.

Magick, Music and Ritual 16 - Vlčí Duše 04:15

Vlčí Duše
(Bártová, Bímová, Kříž, Vrbová)

Wolf Soul. From the album Hagazussa.

Magick, Music and Ritual 16 - Cernunnos 03:38

Cernunnos
(Bártová, Bímová, Kříž, Vrbová)

From the album Hagazussa.

This Is Not An Hermetic Library Anthology Album -3 - Hagazussa 05:30

Hagazussa
(Bártová, Bímová, Kříž, Vrbová)

From the album Hagazussa.

Read more news on the blog at Raava.